Game #4693166

Get replay
3 downloads

-22 X
-2 TS

Firelord0.1
81% | 1466 X | 1447 TS

-25 X
-2 TS

fUNCh
78% | 1536 X | 1349 TS

-29 X
-2 TS

P3PSI
73% | 1449 X | 1380 TS

-37 X
-1 TS

vutten
68% | 1374 X | 1364 TS

-26 X
-15 TS

zvaksy
39% | 1255 X | 1153 TS

+48 X
+2 TS

creeeeeee
87% | 1596 X | 1433 TS

+8 X
+2 TS

Affliction
76% | 1474 X | 1380 TS

+22 X
+2 TS

AliBaba
68% | 1395 X | 1341 TS

+22 X
+3 TS

JensDenLange
56% | 1254 X | 1356 TS

+48 X
+2 TS

eWeresT
49% | 1203 X | 1336 TS

Chat log

00:00:05P3PSI Rd
00:00:05creeeeeee rd
00:00:05eWeresT zz
00:00:05P3PSI firelord
00:00:05AliBaba go rd
00:00:05Firelord0.1 hmm
00:00:05Firelord0.1 ah
00:00:05P3PSI -rd
00:00:05Firelord0.1 -rd
00:00:05AliBaba FIRELORD
00:00:05eWeresT funch 2nd pick :D võid kohe ff panna
00:00:16eWeresT n0b
00:00:16Firelord0.1 som1 phönix ?
00:00:16creeeeeee pole hullu ma 1. see veel hullem
00:00:16eWeresT banni trax
00:00:16Firelord0.1 hey
00:00:16eWeresT putsis hero :D
00:00:16creeeeeee mõtlen kas mängida seda ise või mitte
00:00:16creeeeeee :D
00:00:16JensDenLange get trax for me ^^
00:00:16eWeresT nkn pickib ära
00:00:16Affliction 'ban TA
00:00:16Firelord0.1 hello ?
00:00:16P3PSI what ?
00:00:16fUNCh sec
00:00:16fUNCh wait 1min
00:00:16fUNCh with ban
00:00:16Firelord0.1 phönix som1
00:00:16Firelord0.1 ?
00:00:16P3PSI no ty
00:00:16vutten no ty
00:00:16JensDenLange BAN`?
00:00:16eWeresT firelord . .
00:00:16Firelord0.1 im talkint to team
00:00:16creeeeeee affli would you play skymage?
00:00:16Firelord0.1 wait short
00:00:16Firelord0.1 alsoo
00:00:16Firelord0.1 funch
00:00:16creeeeeee if he wont pick trax i'd like you to pick it
00:00:16Affliction ok
00:00:16Firelord0.1 ?
00:00:16eWeresT wait long
00:00:16Firelord0.1 are u here
00:00:16fUNCh here now
00:00:16fUNCh hmmz
00:00:16creeeeeee cuz that skymage can win mid easy
00:00:16fUNCh what you thinking
00:00:16Firelord0.1 shold i bann phönix
00:00:16fUNCh want to play somethibng ?
00:00:16Firelord0.1 nah
00:00:16Firelord0.1 thes heros are all shit
00:00:17creeeeeee hmm or I go sf and ban it
00:00:17creeeeeee bahh
00:00:17creeeeeee dno
00:00:17creeeeeee :D
00:00:17Affliction -water 0 0 0
00:00:17Affliction -ii
00:00:17fUNCh naga + sky lane
00:00:17Affliction -don
00:00:17Affliction -hhn
00:00:17fUNCh would be cool
00:00:17vutten ban phoniz if no one takes it
00:00:17JensDenLange mate
00:00:17fUNCh trax mid
00:00:17JensDenLange i got stuff to doo
00:00:17Firelord0.1 phönix
00:00:17JensDenLange ban pls
00:00:17Firelord0.1 !
00:00:17Firelord0.1
00:00:17Firelord0.1 i banned
00:00:17AliBaba go ban creeeeeeeeeeee
00:00:17JensDenLange write i right!
00:00:17creeeeeee ice bird
00:00:17Firelord0.1 hmm i go terror ?
00:00:20eWeresT Phoenix AND ICEDRAGON BANNED
00:00:30P3PSI lyca there
00:00:41Firelord0.1 dont like lycan
00:00:41JensDenLange can i trax?
00:00:45eWeresT võta trax öra
00:00:54JensDenLange that ago earli game is sick
00:00:58Affliction you solo ?
00:01:03fUNCh that sucks
00:01:05creeeeeee y
00:01:15creeeeeee fast lvl up that aura is so sick for all range
00:01:19vutten we gave them drow and mage
00:01:21Firelord0.1 hucg
00:01:25Firelord0.1 hes changed
00:01:26Firelord0.1 hard
00:01:30fUNCh ?
00:01:32creeeeeee get us thrall for sure
00:01:33Firelord0.1 my hero
00:01:34creeeeeee good range
00:01:37fUNCh y
00:01:40fUNCh its uber imba now
00:01:44P3PSI -clear
00:01:44fUNCh but needs very good farm
00:01:47fUNCh and lots of str
00:01:49Firelord0.1 how to skill now ?
00:01:50fUNCh to survive mid game
00:01:51eWeresT arvad et thrall ?
00:01:52creeeeeee võta thrall kui saad...hea aura boost mult ka
00:01:58fUNCh i max 3'rd and 1'st
00:02:00creeeeeee + hea ns tagasi saata
00:02:01eWeresT peded herod vastu rsk
00:02:02fUNCh then illusion
00:02:02creeeeeee kui taga ajab
00:02:14fUNCh or just take 1 lvl illu meanwhile for secure farm, can scout with it
00:02:17Affliction wtf
00:02:19Affliction lvl aura
00:02:20Affliction :/
00:02:21fUNCh ur slow is rly imba
00:02:23Firelord0.1 i take
00:02:28P3PSI chen wood ?
00:02:28fUNCh make str treads and sange first imo
00:02:29P3PSI -clear
00:02:30JensDenLange who?
00:02:30creeeeeee i'll max that aura first so we should have great dmg on lanes
00:02:31Firelord0.1 not mid
00:02:32fUNCh if dont want to be easy killed
00:02:35JensDenLange y
00:02:35Firelord0.1 or
00:02:37Firelord0.1 maybe
00:02:39AliBaba its nice
00:02:41fUNCh its good mid
00:02:44JensDenLange creeps get extra dmg
00:02:45Firelord0.1 i go
00:02:48Firelord0.1 mid
00:02:48Affliction it says lvl 2
00:02:49Affliction :/
00:02:53vutten i go woods
00:02:54creeeeeee it does
00:02:54creeeeeee ye
00:02:55creeeeeee wtf :D
00:02:56eWeresT it will say lvl 15 soon
00:03:03Firelord0.1 so doom and jakiro top
00:03:13fUNCh just remind
00:03:15Firelord0.1 chen gank bot
00:03:16fUNCh you need lots of str
00:03:17Firelord0.1 than
00:03:19fUNCh and good farm
00:03:43eWeresT lol
00:03:45fUNCh wtf
00:03:46Firelord0.1 nice
00:03:47fUNCh who killed chick
00:03:48eWeresT ty
00:03:50fUNCh free 200 in start
00:05:41AliBaba ss
00:06:22creeeeeee mid miss
00:06:24creeeeeee coming toü7
00:06:44Affliction T
00:06:46Affliction TP
00:07:07Affliction kk
00:07:09JensDenLange oom
00:07:12fUNCh ssve no
00:07:15Firelord0.1 ssmid
00:07:20Firelord0.1 jakiro
00:07:21Firelord0.1 wtf
00:07:30P3PSI coudent go there
00:07:35P3PSI would died any way
00:07:44P3PSI ss top
00:07:47eWeresT omw mid
00:07:53AliBaba just tay
00:07:53AliBaba bot
00:07:58eWeresT they want to gang me
00:08:05Firelord0.1 b
00:08:23eWeresT hea
00:08:33Firelord0.1 waht is this new zeal
00:08:38eWeresT gang bot ns
00:08:39P3PSI ss top
00:08:39Firelord0.1 casting range ?
00:08:42Firelord0.1 ah
00:08:43creeeeeee ss mid
00:08:51Firelord0.1 imean first skill
00:09:01fUNCh dunno
00:09:06P3PSI ss top
00:09:13creeeeeee ss mid
00:09:46JensDenLange ss top jakiro
00:09:47Firelord0.1 its have a range from 200 ??
00:09:49JensDenLange re
00:10:11Affliction !?P
00:10:26Affliction b
00:10:26Affliction b
00:10:28eWeresT fucjk
00:10:32Affliction yellow here
00:10:33Firelord0.1 ssmid
00:10:42creeeeeee slow
00:10:48creeeeeee haha
00:11:00Affliction chen
00:11:04eWeresT some1 upgrade chick
00:11:46eWeresT OMG
00:11:57eWeresT wanted to save trax :(
00:12:32JensDenLange what do i buy?
00:12:37AliBaba -.-
00:12:38Firelord0.1 ss2mid
00:12:40eWeresT regen
00:12:41P3PSI b
00:12:42eWeresT vanguard go
00:12:47JensDenLange i go vang?
00:12:50eWeresT yes
00:13:14P3PSI want me 2 go meka +
00:13:25eWeresT b
00:13:25eWeresT b
00:13:26eWeresT b
00:13:26eWeresT b
00:13:27eWeresT b
00:13:28eWeresT b
00:13:49P3PSI b
00:13:58JensDenLange bala bot
00:14:41fUNCh b
00:15:38P3PSI def bot ?
00:15:38eWeresT reg
00:15:42P3PSI 4 bot
00:15:47eWeresT care
00:15:57fUNCh bbot
00:16:30fUNCh why you go like that
00:16:43AliBaba seriøt ???
00:16:52JensDenLange mmh
00:16:54eWeresT very shit sleep
00:17:02JensDenLange well saved my self
00:17:34AliBaba den der ulti ?
00:17:35AliBaba ikås
00:17:37AliBaba fuck dig
00:17:41JensDenLange slap agf
00:18:03Firelord0.1 b
00:18:12eWeresT hea fiid
00:18:29eWeresT ty
00:18:34AliBaba let me
00:18:40Firelord0.1 b
00:18:43Firelord0.1 4v2
00:19:27eWeresT hea fiid :D
00:19:45eWeresT haste
00:21:08eWeresT :d
00:21:11Affliction :D
00:21:29eWeresT lvl 17 aura
00:21:29eWeresT sick
00:21:38AliBaba 18
00:21:41eWeresT :d
00:21:52eWeresT care
00:22:39creeeeeee what lasthitter
00:24:05eWeresT inv
00:24:26JensDenLange styr dit autoattack mate
00:24:34AliBaba slap af ;)
00:25:14Affliction farm
00:25:16eWeresT lebo dam
00:28:20eWeresT homo
00:28:37AliBaba .....
00:28:51eWeresT cree
00:28:52eWeresT tee bkb
00:29:04creeeeeee igav nii ju
00:29:04Firelord0.1 -ms
00:29:05creeeeeee :D
00:29:07eWeresT mkm :D
00:29:11creeeeeee liiga easy
00:29:17creeeeeee pole üldse põnevust siis :D
00:29:21eWeresT võime vabalt veel kaotada
00:29:29creeeeeee ma tean
00:29:51eWeresT carebear
00:29:53creeeeeee get rosh
00:30:25AliBaba 'b, dfæbndf'
00:30:26AliBaba n'
00:30:28creeeeeee OMG
00:30:29JensDenLange haha
00:30:42AliBaba duer så fucking dårlig
00:30:53creeeeeee you just saved em
00:30:54creeeeeee dude
00:30:57Affliction saves NS and kills 2 off us :D
00:30:58JensDenLange lol... har set dig kage i det før makker! slap nu mega meget af
00:31:09AliBaba det 3 gang
00:31:12AliBaba kom nu lidt..
00:31:16JensDenLange at hvad?
00:31:25JensDenLange bruger den for at overleve
00:31:35AliBaba du havde overlevet alligevel
00:31:45JensDenLange tror jeg ikke
00:31:48fUNCh trax fat as fuck
00:32:02eWeresT fuck
00:32:02AliBaba lol
00:32:02eWeresT me
00:32:13fUNCh camp
00:32:30creeeeeee i can solo it
00:32:38Affliction def
00:33:21creeeeeee FIGHT
00:33:38AliBaba :
00:33:38Firelord0.1
00:33:39Firelord0.1 fuck
00:33:39fUNCh tb kinda epic targeting
00:33:40fUNCh .D
00:33:43fUNCh could kill 3
00:33:45fUNCh instead fail 1
00:33:45fUNCh :D
00:34:39JensDenLange lets end
00:34:51creeeeeee omw
00:34:51eWeresT dont go
00:34:53eWeresT alone
00:35:01AliBaba w8
00:35:30eWeresT gg
00:35:32P3PSI why go bala +
00:35:32fUNCh I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:35:45vutten I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:35:47P3PSI I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:35:47eWeresT mofos target me like im the damage dealer :(
00:37:07creeeeeee again
00:37:09creeeeeee that silence saved
00:37:11creeeeeee them
00:37:12creeeeeee and killed me
00:37:16P3PSI halberd for trax
00:37:23eWeresT tee bkb homo
00:37:25P3PSI ?
00:37:26creeeeeee lamp
00:37:29creeeeeee see vend lihtsalt tapab mind
00:37:31Firelord0.1 take it
00:37:31creeeeeee ja päästab neid
00:37:33creeeeeee oma ultiga
00:37:35creeeeeee mitmendat korda juba
00:37:56eWeresT muud eluga teha pole kui mind taga ajada ?:(
00:38:02fUNCh mhm
00:39:21eWeresT dont go 2 v 6
00:39:22eWeresT 5
00:39:31eWeresT jesus
00:39:39eWeresT its not won :s
00:40:01creeeeeee come mid
00:40:05creeeeeee i have tons of dmg atm
00:40:05Firelord0.1 b
00:40:18eWeresT D:D::DD:
00:40:29Firelord0.1 i say be
00:40:31eWeresT peaaegu
00:40:32Firelord0.1 and he gos
00:40:38Firelord0.1 and he still goes
00:40:46eWeresT he has a crush on me
00:40:59eWeresT deny
00:41:19P3PSI blade mail for trax
00:41:21Firelord0.1 doom ?
00:42:40Firelord0.1 I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:47JensDenLange why cant u end?
00:42:50JensDenLange u must have kills?
00:43:12JensDenLange Gg
Show the full chat log