Game #4396837

Get replay
3 downloads

-21 X
-2 TS

nigulas
95% | 1739 X | 1482 TS

-31 X
-2 TS

Lynge
82% | 1512 X | 1426 TS

-50 X
-2 TS

Swagga
69% | 1355 X | 1388 TS

+16 X
-3 TS

TheyCallMeHaci
65% | 1337 X | 1369 TS

-22 X
-2 TS

Rasmus.Seebach
45% | 1145 X | 1346 TS

-17 X
+3 TS

Lafrenzz
91% | 1679 X | 1424 TS

+51 X
+3 TS

Skinkemaden
85% | 1516 X | 1468 TS

+45 X
+3 TS

slc2
83% | 1560 X | 1385 TS

+16 X
+2 TS

AliBaba
59% | 1313 X | 1321 TS

+25 X
+5 TS

tba
56% | 1285 X | 1317 TS

Chat log

00:00:04slc2 enigma
00:00:07nigulas storm naix gyro
00:00:09nigulas swaps?
00:00:11tba dazzel svend and na
00:00:19slc2 giv mig dazzle?=
00:00:22nigulas any1?
00:00:23slc2 du får enigma
00:00:25Lynge nigulas
00:00:25AliBaba snipåer cent pugna
00:00:26Swagga clock lion sylla
00:00:27Lynge u go for mid?
00:00:29Lynge vs lafrenz?
00:00:30Lafrenzz pugna
00:00:33nigulas depends
00:00:33TheyCallMeHaci spec huskar ench
00:00:36nigulas on what you guys have
00:00:41Lynge mira
00:00:42Lynge skele
00:00:43Lynge puck
00:00:47Swagga ill go lion
00:00:50nigulas well
00:00:51TheyCallMeHaci skele me
00:00:53nigulas ill go storm probably
00:01:02AliBaba -swap 5
00:01:04tba -swap 4
00:01:05Lafrenzz -swap
00:01:07Skinkemaden lad mig stack d
00:01:08Lafrenzz -swap 5
00:01:09nigulas or actually
00:01:10tba -swap 1
00:01:10nigulas u can take mid
00:01:11Skinkemaden og så river mig
00:01:12Skinkemaden vi*
00:01:13nigulas i go naix
00:01:23tba -clear
00:01:26Swagga who takes mid?
00:01:29Lafrenzz < urn
00:01:34nigulas wtf
00:01:39nigulas huskar mid
00:01:39nigulas sk top
00:01:41nigulas lion bot
00:01:45Lynge me and lion
00:01:51Lynge lan
00:01:52nigulas you are cap or me
00:01:52nigulas i said
00:01:53nigulas you gotop
00:01:57Lynge ffs
00:01:58Lynge WE ARE LAN
00:02:00Lynge let uys?
00:02:03nigulas i dont care
00:02:06nigulas u are lan or not
00:02:06slc2 bare focus lion:D
00:02:08Lynge omfg
00:02:08Skinkemaden jamie
00:02:10Lynge cunt
00:02:10Skinkemaden 3 gange d
00:02:14Skinkemaden og vi laver fb
00:02:21slc2 3 gange hvad?
00:02:41nigulas ss
00:03:39Skinkemaden vi kan go
00:03:45slc2 need tomb
00:03:51Skinkemaden 200 liv
00:03:53Skinkemaden luna
00:03:58slc2 k
00:05:52Lafrenzz ss
00:06:07Swagga ss
00:06:09tba ss 1
00:06:45Swagga ffs
00:06:47Swagga !
00:06:54nigulas ss1
00:06:56Lynge naix
00:06:56Lafrenzz omw bot
00:06:58TheyCallMeHaci ss mid
00:06:58Lynge i hope u get fat
00:07:43nigulas use slepp
00:07:44nigulas on him
00:07:51Swagga i did
00:08:56tba s 2
00:11:27Lafrenzz bot tower
00:12:14nigulas they comin
00:12:14Lynge naix
00:12:15nigulas 4
00:12:15Lynge bo
00:12:16Lynge bot
00:12:18Lynge cmoe on
00:12:30Lynge they cant get lvl 2 toWer after 10
00:12:30Lynge cmon
00:13:29Swagga ill do anything to lose now
00:14:40Swagga ff
00:15:51Swagga ff
00:15:53Swagga fuck u guys
00:16:05Swagga die
00:16:59Skinkemaden bare gogo mid
00:17:22AliBaba b
00:17:58Lynge gj
00:17:59Lynge mid
00:18:05Skinkemaden kom nu mid ..
00:18:11Lynge b
00:18:14AliBaba i er 2
00:18:16AliBaba :D
00:18:25Skinkemaden kom nu bare
00:18:27Skinkemaden vi river
00:18:32Skinkemaden når vi er 5
00:18:32Rasmus.Seebach dd
00:18:34TheyCallMeHaci take
00:18:50slc2 focus lion ud først
00:18:50Lafrenzz vi skal bare push towers
00:19:17Skinkemaden bot
00:19:53Lafrenzz tower
00:19:53nigulas sk
00:20:01Lynge inc
00:21:15nigulas ur welcome
00:22:25nigulas 4 inc
00:22:52Lynge naix
00:22:53Lynge b
00:23:00Skinkemaden har snart pipe
00:23:00nigulas they can kill me
00:23:02nigulas cant
00:23:06nigulas rage tp
00:23:07nigulas no cancel
00:23:08Swagga ok rambo
00:23:46AliBaba har mada
00:24:03Skinkemaden come on
00:24:54TheyCallMeHaci def at twr
00:26:50tba reg
00:27:03Lynge omW
00:27:06Lynge go
00:27:36Swagga I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:28:05nigulas husk
00:28:08nigulas just go after dazzle
00:28:10nigulas he keeping em alive
00:28:16Lafrenzz skov
00:28:18Lafrenzz mød dem
00:28:22Skinkemaden bare go
00:28:34Swagga b
00:28:39Lynge gj
00:28:45Swagga they acnt kill me
00:28:48Swagga he said
00:28:50nigulas it was
00:28:51nigulas 8min ago
00:28:58Lynge try 3 min ago
00:29:08Swagga I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:29:09Swagga wp
00:29:16Swagga our guys suck dick on eachother
00:31:14Swagga I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:31:31Lynge han var død 4 gange efter 5 min
00:32:02Swagga u suck so hard
Show the full chat log