Game #4391063

Get replay
6 downloads

+48 X
+5 TS

Xeros
95% | 1853 X | 1394 TS

+58 X
+2 TS

PeterLars
93% | 1658 X | 1522 TS

-7 X
+2 TS

Soulyah
91% | 1630 X | 1478 TS

+32 X
+4 TS

McFele
70% | 1424 X | 1352 TS

+17 X
+2 TS

VanillaThunder
70% | 1360 X | 1406 TS

+2 X
-2 TS

DeduXserS
96% | 1742 X | 1556 TS

-46 X
-2 TS

XXL
94% | 1772 X | 1455 TS

-40 X
-2 TS

extremewaari
93% | 1635 X | 1527 TS

-28 X
-2 TS

Momdsiw
75% | 1428 X | 1404 TS

-25 X
-2 TS

VVindoWz
51% | 1225 X | 1329 TS

Chat log

00:00:06XXL sf
00:00:07XXL :)
00:00:15Xeros -morf
00:00:15PeterLars u not first
00:00:15PeterLars wait
00:00:15PeterLars to he ban
00:00:16DeduXserS balanar
00:00:16Xeros morf
00:00:16Soulyah morph
00:00:16Soulyah u dumbass
00:00:16DeduXserS tpye it
00:00:16PeterLars omg :d
00:00:16DeduXserS like its
00:00:16Xeros morph
00:00:16extremewaari morph
00:01:13extremewaari some1 want this?
00:01:15VVindoWz can i ud?
00:01:18extremewaari y
00:01:23PeterLars pit
00:01:33VVindoWz u can have doom ?
00:01:34extremewaari hmm
00:01:36extremewaari dont
00:01:41VVindoWz fast
00:01:44extremewaari give
00:01:46extremewaari CHEN
00:01:47VVindoWz zzzzzZZZZZZZZZZZzzzzzzzz
00:01:53PeterLars aba
00:01:54extremewaari -swap 5
00:01:54VVindoWz -swap 3
00:01:56PeterLars last
00:01:57PeterLars player
00:02:04VanillaThunder or wr?
00:02:06PeterLars aba
00:02:29VanillaThunder shouldn i be with luna?
00:02:35PeterLars no
00:02:37PeterLars venge roam
00:02:38extremewaari dirge top
00:02:41PeterLars then i solo
00:03:11Soulyah got nuke
00:03:12Soulyah ?
00:03:12PeterLars try fb?
00:03:14PeterLars y
00:03:43PeterLars gj
00:04:15extremewaari ud go bot :D
00:05:21PeterLars hide
00:06:49Xeros ss
00:06:51Xeros nevr
00:06:53Xeros care bot
00:08:02VVindoWz rdy?
00:08:07VVindoWz chen can u pull once?
00:08:32VVindoWz u tard
00:09:01Xeros ss mid
00:09:08Xeros care top
00:09:11DeduXserS push
00:09:45Soulyah ff
00:10:33Xeros nice
00:11:00PeterLars up chick plz
00:11:07Xeros ss mid
00:11:08PeterLars 3 bot
00:11:10Momdsiw HELA
00:11:11Momdsiw HELA
00:11:16Momdsiw HEAL ME
00:11:22PeterLars UP CHICK
00:11:29VVindoWz u fucking tard
00:11:31Xeros ok
00:11:34Xeros sec
00:11:37VVindoWz im getting u banned
00:11:40Momdsiw ?
00:11:44PeterLars gp
00:11:47VVindoWz u use my hero
00:11:50VVindoWz not allowed
00:11:51Momdsiw you cannot use your skills
00:11:57Momdsiw didnt use
00:11:59VVindoWz thats not ur fucking problem
00:12:05DeduXserS CHEN METÄS........... "0wardii"
00:12:06DeduXserS vitu jeba
00:12:07VVindoWz am i using yours?
00:12:11Momdsiw no?
00:12:14DeduXserS ja dirgeki :D
00:12:14Momdsiw im not using yours
00:12:16Momdsiw but im helping
00:12:16DeduXserS mut ei saa visionii
00:12:16Momdsiw mates
00:12:23VVindoWz im not ur mate
00:13:33VVindoWz momdsiw overrated
00:13:38Momdsiw D::D
00:13:45Momdsiw says dirge who cant use spells
00:14:00Momdsiw HEAL HIM?
00:14:37Momdsiw ud you should quit dota
00:14:41Soulyah faster bitch
00:14:43PeterLars sry :S
00:14:44Momdsiw why you skill your heal if you cant use it
00:14:45PeterLars cant
00:14:55VVindoWz can u shut up
00:14:57Momdsiw no
00:15:02VVindoWz i used it on him
00:15:04Momdsiw can you use your skills?
00:15:39VVindoWz can someone tell rexxar not to use my hero
00:15:45Momdsiw im not even shared
00:15:52Momdsiw how i can use it xD
00:15:54VVindoWz yes u are tard
00:16:02Momdsiw its bannable not to share
00:16:09VVindoWz fuck it
00:16:15VVindoWz im not deffing
00:16:21VVindoWz whole team farming
00:16:23Momdsiw thats bannable also
00:16:27Momdsiw not playing
00:16:35VVindoWz then get u self banned also
00:16:47Momdsiw nop
00:16:54DeduXserS U run faster than me with B.O.T and u got normal boots
00:16:58PeterLars ^^
00:17:01PeterLars luna
00:17:03PeterLars -ms
00:17:18Momdsiw -MS
00:17:20Soulyah i come to u
00:17:22DeduXserS -ms
00:17:22Momdsiw -MS
00:17:24DeduXserS your ms?
00:17:24Xeros ok
00:17:26DeduXserS i got 415
00:17:27PeterLars 384
00:17:34Soulyah i swap?
00:17:35Xeros go
00:17:35Soulyah ud?
00:17:36Xeros und
00:17:56Xeros gj
00:18:29DeduXserS chen teetkö jotaa täs pelis nyt plz
00:18:29DeduXserS :S
00:18:34DeduXserS me ollaa -2 atm
00:18:37DeduXserS ku idlaat siel metä puolel
00:18:57Momdsiw WHY LVL 2 TOMB
00:18:59Momdsiw max it to 7
00:19:01Momdsiw man
00:21:42XXL run
00:21:46PeterLars why not :D
00:22:49Soulyah -ms
00:23:28VVindoWz b
00:24:21Soulyah luna
00:24:23PeterLars y
00:24:23Soulyah u play too?
00:24:24Soulyah :D
00:24:26PeterLars y
00:24:41PeterLars ^^
00:24:43PeterLars hi
00:25:13McFele i tp us top?
00:25:19Soulyah need
00:25:21Soulyah 1 carry
00:25:22Soulyah with us
00:25:30PeterLars go
00:25:33PeterLars i push
00:25:52Soulyah SURPRISE
00:25:54Soulyah hahahaha
00:26:10DeduXserS ............ your skill
00:26:13PeterLars ^^
00:26:16DeduXserS not yours
00:26:20Xeros D
00:26:37McFele plz stop farm carries
00:26:39McFele and go end
00:26:44Soulyah thry suck
00:26:45PeterLars oka
00:26:46Soulyah i ff
00:26:49PeterLars lest
00:26:50PeterLars end
00:26:51PeterLars then
00:26:52Soulyah last time i play with noobs
00:26:54Soulyah and support
00:26:55PeterLars ^^
00:28:17Soulyah hi
00:28:19Soulyah retard
00:28:19Soulyah I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:28:24Xeros i def
00:28:27PeterLars swap
00:28:29Soulyah cd
00:28:34Soulyah just ff
00:28:36DeduXserS y
00:28:38DeduXserS we see
00:28:38Soulyah nonsense
00:28:39Xeros ok sec
00:28:50Soulyah i swap sf
00:28:50Xeros gogo
00:28:53Xeros ok
00:29:15Xeros b
00:29:27McFele omg lags
00:30:37Soulyah i wont swap sf
00:30:43Soulyah he gets free dagger then
00:30:46Soulyah cause bkb
00:31:24Momdsiw spam decay
00:31:41VanillaThunder maan
00:31:43Soulyah ursa wants rosh
00:31:47Soulyah come luna
00:31:51Soulyah LUNA
00:31:52Soulyah ome
00:31:53Soulyah rosh
00:31:53PeterLars fuck him
00:32:14McFele gg wp
00:33:59McFele now all mid
00:34:18Soulyah D
00:34:19Soulyah :D
00:34:21DeduXserS juke.
00:35:05Soulyah 1 cata
00:35:06Soulyah :D
00:35:15Momdsiw I surrender! [1/5 of Scourge]
00:35:26VVindoWz I surrender! [2/5 of Scourge]
00:35:41XXL öö
00:35:45PeterLars this luna :D
00:35:45Soulyah this be gg
00:35:48XXL I surrender! [3/5 of Scourge]
00:35:49DeduXserS bad game
00:36:05Soulyah end it
00:36:07Soulyah im late for work
00:36:08Soulyah :D
00:36:14Soulyah ty
00:36:14PeterLars lol
Show the full chat log