Game #4261485

Get replay
2 downloads

+60 X
+1 TS

Mercury
87% | 1543 X | 1483 TS

+30 X
+2 TS

slc2
73% | 1405 X | 1397 TS

+46 X
+1 TS

DeMiaN
72% | 1419 X | 1364 TS

+29 X
+2 TS

Swagga
62% | 1278 X | 1383 TS

+15 X
+1 TS

AliBaba
55% | 1261 X | 1331 TS

-41 X
-2 TS

WANKmaster
97% | 1868 X | 1503 TS

+10 X
-2 TS

creeeeeee
86% | 1577 X | 1427 TS

-51 X
-2 TS

oo0OoO0oo
68% | 1416 X | 1315 TS

-37 X
-2 TS

Rasmus.Seebach
47% | 1162 X | 1348 TS

-50 X
-2 TS

AbdA
46% | 1164 X | 1329 TS

Chat log

00:00:14AliBaba want rubick
00:00:18Swagga gert me Na plz
00:00:19AbdA ban today ?
00:00:19slc2 wanki go ban
00:00:19AbdA hello
00:00:19AbdA fuck tykke var dåaarlig
00:00:19AbdA er saa glad for han ikke er med wallah
00:00:19WANKmaster -krobe
00:00:19Rasmus.Seebach sig walla
00:00:19WANKmaster want
00:00:19WANKmaster something?
00:00:19AbdA "jeg pusher top"
00:00:19Rasmus.Seebach sig walla
00:00:19Mercury ursa
00:00:19oo0OoO0oo you banned krob
00:00:19AbdA "fordi jeg er saa god og kan tage taarnet alene"
00:00:19oo0OoO0oo omfg
00:00:19WANKmaster want
00:00:20WANKmaster something
00:00:20oo0OoO0oo gimmi sk
00:00:20WANKmaster ?
00:00:26AliBaba der kurdi
00:00:32Mercury someone wanted rubic?
00:00:36slc2 i do
00:00:40Rasmus.Seebach sig walla dig
00:00:52creeeeeee mis pask pool see veel on :D
00:01:00oo0OoO0oo you wnt
00:01:03WANKmaster storm
00:01:07WANKmaster -swap 3
00:01:08slc2 gondar mid?
00:01:09oo0OoO0oo -swap 1
00:01:10WANKmaster slarda
00:01:11WANKmaster võta
00:01:17Mercury you can go mid
00:01:17WANKmaster :d
00:01:18WANKmaster or not
00:01:19slc2 ty
00:01:36DeMiaN i go forest
00:01:37oo0OoO0oo plzz sen mort down
00:01:39creeeeeee we need slarda for sure now
00:01:41WANKmaster not
00:01:45Mercury pull too
00:01:48DeMiaN ofc
00:01:48Mercury il solo bot
00:02:03AliBaba -swap 2
00:02:03Swagga who goes mid?
00:02:04slc2 -swap 5
00:02:26DeMiaN clinkz ?
00:02:28DeMiaN when we got gondar?
00:02:31DeMiaN that's just stupid
00:02:48slc2 clinkz imba in this one if i can get some items:D
00:03:18creeeeeee vang ei stacki mu evasioniga v?
00:05:05DeMiaN top rune
00:05:18oo0OoO0oo next wave
00:05:22oo0OoO0oo tehn every minte ok
00:06:12creeeeeee 2ss
00:06:23slc2 ss mid
00:06:28creeeeeee care mid
00:06:32creeeeeee rere
00:07:05slc2 gank top
00:07:09slc2 pa
00:07:48WANKmaster ss
00:07:49WANKmaster mid
00:07:50oo0OoO0oo you like cree :DD
00:07:57creeeeeee that was fun
00:07:58creeeeeee xD
00:08:13WANKmaster ss
00:08:14WANKmaster mid
00:08:23creeeeeee toppis oli
00:09:09creeeeeee 2ss
00:09:09WANKmaster 20 sec
00:09:09WANKmaster ok
00:09:09WANKmaster rdy
00:09:22creeeeeee 2 missing
00:09:23oo0OoO0oo omfg
00:09:37creeeeeee re
00:09:44oo0OoO0oo iam sleeping
00:10:04slc2 ssm id
00:10:26oo0OoO0oo they so scared
00:10:29creeeeeee 2ss
00:10:54DeMiaN omw bot
00:10:54slc2 ss mid
00:10:55DeMiaN let push
00:11:00oo0OoO0oo come mid
00:12:15Swagga ss
00:12:59oo0OoO0oo thx for tping top
00:13:06DeMiaN toprune
00:13:15slc2 ss mid
00:13:46DeMiaN sk might be here
00:14:29AliBaba storm inc bot
00:14:38creeeeeee what the F are you doing down there
00:14:39WANKmaster awesome
00:14:44DeMiaN thx
00:15:04WANKmaster again
00:15:05WANKmaster rasmus
00:15:06WANKmaster u are
00:15:07WANKmaster lvl 4
00:15:09WANKmaster with 0
00:15:10WANKmaster items
00:15:12WANKmaster 15 min
00:15:17Mercury no
00:15:20Mercury oom
00:15:21WANKmaster thats just sad
00:15:33Mercury get flying
00:16:10oo0OoO0oo looool
00:16:21oo0OoO0oo loool he has no stun
00:16:53slc2 def
00:17:43oo0OoO0oo ohh boi
00:17:52WANKmaster lvl 7
00:17:54WANKmaster no ulti alche
00:17:55WANKmaster rly????
00:18:01oo0OoO0oo and no stun
00:18:04oo0OoO0oo look tide lvl 5
00:18:06WANKmaster dont
00:18:07WANKmaster need
00:18:08WANKmaster no stun
00:18:09WANKmaster but
00:18:10DeMiaN tower bot
00:18:11WANKmaster no ult
00:18:11WANKmaster is
00:18:12WANKmaster lol
00:18:24oo0OoO0oo iam farming too now
00:18:26oo0OoO0oo fuck gang
00:18:58WANKmaster tapa
00:18:59WANKmaster lol
00:19:27WANKmaster awesome to fight without tide
00:19:31creeeeeee yep
00:20:08oo0OoO0oo up yours
00:20:21Swagga bh
00:20:21WANKmaster gemmita pole midagi teha
00:20:29WANKmaster 3 invisi
00:20:33WANKmaster yeah
00:21:13WANKmaster iidot
00:21:14WANKmaster sk
00:21:14WANKmaster plz
00:21:15WANKmaster :D:D:D:D
00:21:21WANKmaster USE it before
00:21:23WANKmaster he tracks u
00:21:26WANKmaster are u retarded?+
00:21:26oo0OoO0oo was pooring coke !!
00:21:35oo0OoO0oo he can still stun me
00:21:36WANKmaster nice
00:21:59oo0OoO0oo fuck this game abda and that danish tide ruined game again just like before
00:22:16oo0OoO0oo him and his picks
00:22:22oo0OoO0oo the dude thinks he can carry
00:22:24WANKmaster deny
00:22:26WANKmaster and stfu
00:22:29oo0OoO0oo :DD
00:22:41AbdA du har 1-5 og du snakker
00:22:45oo0OoO0oo man you never spoke like that
00:22:48oo0OoO0oo luk
00:22:51oo0OoO0oo du bare dårlig
00:22:57oo0OoO0oo noob
00:22:57AbdA du daarligere
00:23:01oo0OoO0oo tpd
00:23:02AbdA noobish
00:23:11DeMiaN def bot
00:23:11oo0OoO0oo noob
00:23:11DeMiaN all
00:23:28Rasmus.Seebach ulti cd
00:23:28WANKmaster :D:D:D
00:23:35WANKmaster abda
00:23:42AbdA who used my hero ?
00:23:51WANKmaster abda
00:23:51WANKmaster get
00:23:52WANKmaster ulti
00:23:54WANKmaster or
00:23:55AbdA ok
00:24:11AbdA but will people please stop controling my hero ?
00:24:18WANKmaster you fucking
00:24:19WANKmaster noob
00:24:20WANKmaster delete
00:24:21WANKmaster dota
00:24:24WANKmaster for sure
00:24:24WANKmaster plz
00:24:25oo0OoO0oo hahaha
00:24:43WANKmaster lvl 9
00:24:44WANKmaster alche
00:24:47WANKmaster without ulti
00:24:52WANKmaster are u fucking serious?
00:24:59WANKmaster wtf
00:25:00WANKmaster is this
00:25:10AbdA og du snakker
00:25:22DeMiaN where is that ultraaaa
00:25:23oo0OoO0oo thx for comin b
00:26:08WANKmaster 22 min bf deso
00:26:09WANKmaster nice
00:26:24WANKmaster u fuckiing
00:26:25WANKmaster noobs
00:26:37DeMiaN come all
00:27:39AbdA hahahah
00:27:50AliBaba drink
00:28:00Mercury ty
00:28:01DeMiaN drank
00:28:02DeMiaN drunk
00:28:04AbdA I surrender! [1/5 of Scourge]
00:28:06AbdA I surrender! [1/5 of Scourge]
00:28:08creeeeeee 2 venda kellest on 0 kasu
00:28:10Rasmus.Seebach I surrender! [2/5 of Scourge]
00:28:11creeeeeee suht kift
00:28:18WANKmaster bot lanes was awesome huh ?
00:28:23creeeeeee like playing with 3 players
00:28:24DeMiaN clearly
00:28:32creeeeeee 2 lastpicks didnt do absolutly anything
00:28:53WANKmaster this rasmus is everygame lvl 1 after 20 min and has no boots
00:28:56oo0OoO0oo tide saving ulti for what ??
00:28:58WANKmaster thats just not cool
00:29:17WANKmaster I surrender! [3/5 of Scourge]
00:29:20WANKmaster fucking
00:29:21WANKmaster delete
00:29:21WANKmaster dota
00:29:22oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Scourge]
00:29:23WANKmaster u both
00:29:24WANKmaster rly
00:29:27creeeeeee and as always tide gives ulti to rubick
00:29:40creeeeeee wao alce got ult at lvl 10
00:29:42WANKmaster heard me abda
00:29:46AbdA su
00:29:49oo0OoO0oo :DD
00:29:49creeeeeee ahhahahahAHA D:DDDD
00:29:51WANKmaster delete
00:29:51WANKmaster dota
00:29:54WANKmaster like i said
00:29:55oo0OoO0oo maybe he wont stun
00:29:55WANKmaster ok?
00:30:04creeeeeee what fcin maybe he wont
00:30:04WANKmaster never add here
00:30:05WANKmaster again
00:30:11creeeeeee dead
00:30:48WANKmaster cree pane ff
00:30:50WANKmaster me ei võida seda
00:30:51WANKmaster nagunii
00:31:02creeeeeee 1 tide ulti vaja
00:31:04Mercury get wards
00:31:07Mercury lets take rosh
00:31:07WANKmaster no ei ole
00:31:08creeeeeee ja oman vabalt ära ju
00:31:08WANKmaster kasu
00:31:09WANKmaster ma räägin
00:31:17WANKmaster liiga räige feed
00:31:23WANKmaster ja nende lastpickid saavad nii palju pappi
00:31:25WANKmaster gondari ultiga
00:31:29WANKmaster nad saavad itemeid
00:31:31WANKmaster meie vennad ei saa
00:31:32WANKmaster see läbi juba
00:31:37WANKmaster see feed oli liiga räige
00:31:45DeMiaN gj for game anyway
00:32:05WANKmaster :D:D:D:D
00:32:07WANKmaster HAHAHAHAHAAH
00:32:12WANKmaster i can see
00:32:15WANKmaster u dont know anything
00:32:17AbdA was pressing d
00:32:17WANKmaster about dota huh ?
00:32:24WANKmaster sure thing
00:32:24WANKmaster bro
00:32:26WANKmaster sure thing
00:32:33WANKmaster 3 invis
00:32:36WANKmaster 30 min
00:32:37Swagga :D
00:32:39WANKmaster not dust no gem
00:32:41WANKmaster nothing :d:D
00:32:42AbdA do i look like i care
00:32:45oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Scourge]
00:32:46Rasmus.Seebach i had gejm
00:32:47oo0OoO0oo go ff
00:33:27WANKmaster pane ff
00:33:28WANKmaster ole hea
00:33:30creeeeeee I surrender! [5/5 of Scourge]
Show the full chat log