Game #3247293

Get replay
2 downloads

+14 X
+2 TS

WANKmaster
97% | 1686 X | 1586 TS

+29 X
+2 TS

Zajeb
77% | 1424 X | 1385 TS

+54 X
+2 TS

MYuksel
76% | 1437 X | 1357 TS

-10 X
+2 TS

Laier
76% | 1380 X | 1412 TS

+35 X
+4 TS

Janske
60% | 1288 X | 1336 TS

-35 X
-2 TS

Netukka
95% | 1617 X | 1552 TS

-26 X
-2 TS

TakinBackMyLove
90% | 1558 X | 1510 TS

-40 X
-3 TS

KeLToS
87% | 1507 X | 1496 TS

+1 X
-3 TS

oo0OoO0oo
56% | 1281 X | 1301 TS

-8 X
-3 TS

sebralane
49% | 1184 X | 1306 TS

Chat log

00:00:07oo0OoO0oo get chiken sebra
00:00:10oo0OoO0oo dont forget
00:00:13oo0OoO0oo xD
00:00:15oo0OoO0oo ahaha
00:00:17oo0OoO0oo naaaab
00:00:20Laier gay pool for gay ppl
00:00:23Laier rapuzkaaa
00:00:27oo0OoO0oo pick bat before myuksel
00:00:27Netukka meh
00:00:27sebralane meh meh
00:00:27Netukka any
00:00:27Netukka wishes
00:00:27sebralane i think we have no chance
00:00:27Netukka ck
00:00:27Netukka any
00:00:27Netukka or ud
00:00:27MYuksel netukka
00:00:27sebralane ud is nice
00:00:27KeLToS i can ck
00:00:27oo0OoO0oo i can ck
00:00:27MYuksel is
00:00:27MYuksel good
00:00:27Netukka ban omni
00:00:27KeLToS i dont want ud im tired of it
00:00:27Laier bannaa ny vittu
00:00:27oo0OoO0oo i can then
00:00:27Netukka hiljaa homo
00:00:27MYuksel ban ud
00:00:27Laier ei o koko talvee aikaa
00:00:27KeLToS cunt
00:00:27MYuksel or pick me ud
00:00:27Netukka talvi meni jo
00:00:27Laier melekkee melekkee
00:00:27TakinBackMyLove ban dirge ofc
00:00:27Laier kesää ja pikkusuolasta ootelles
00:00:27sebralane hes 1 pick
00:00:27sebralane he gets ud
00:00:27sebralane we win
00:00:27TakinBackMyLove give it to keltos
00:00:27Netukka im gonna pick it
00:00:27Netukka or ck
00:00:27sebralane simple
00:00:27Laier B A N
00:00:27KeLToS COME ON
00:00:27Laier BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
00:00:27Laier AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
00:00:27MYuksel ban ud
00:00:27Laier NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
00:00:27Netukka CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
00:00:27sebralane wank is fapping away. from now on we shall call him FAPMASTER
00:00:27Netukka i pick tinker
00:00:27TakinBackMyLove cmon
00:00:27Netukka first pick
00:00:27TakinBackMyLove ban
00:00:27TakinBackMyLove spec
00:00:27KeLToS no man
00:00:27KeLToS ck
00:00:27TakinBackMyLove or ck
00:00:27Laier or just wankfapper
00:00:27TakinBackMyLove dont care
00:00:27sebralane OR UD
00:00:27sebralane we need ud
00:00:27oo0OoO0oo ban spec fuck ud
00:00:27Laier vois pelaa tinkeri
00:00:27Netukka i banned omni
00:00:27Netukka already
00:00:27oo0OoO0oo i wont play him
00:00:27Zajeb ban und
00:00:27oo0OoO0oo ahh ok
00:00:27sebralane his tomb is soo mutch nice things in one thing
00:00:27Netukka i wont play vs him
00:00:27oo0OoO0oo sorry
00:00:27Zajeb any wishes?
00:00:27MYuksel zajeb over me
00:00:27Netukka wanky
00:00:27MYuksel funny
00:00:27MYuksel go rmk
00:00:27Netukka wanking ofc
00:00:27oo0OoO0oo allwqays
00:00:27TakinBackMyLove sup wank ?
00:00:27TakinBackMyLove u here ?
00:00:27oo0OoO0oo allways
00:00:27Janske this is riddiculus
00:00:27Zajeb any wishes guys??
00:00:27oo0OoO0oo wank this ..|..
00:00:27Laier mikä vittu näil kurdeil aina kestää
00:00:27Netukka emt
00:00:27Netukka homoja
00:00:27KeLToS rmk?
00:00:27Netukka sitähän sää kysyit
00:00:27Laier vähintääki
00:00:27Laier kukas voitti putoukse
00:00:27Netukka keske viel
00:00:28Laier aaa
00:00:28Netukka alko puolt tuntii sit
00:00:28WANKmaster sry
00:00:28Laier jaksookaa en oo kattonnu
00:00:28KeLToS fuck u rly
00:00:28oo0OoO0oo ban
00:00:28Zajeb ban und or ck
00:00:28oo0OoO0oo and gogog
00:00:28MYuksel ban ud
00:00:28MYuksel plz
00:00:28WANKmaster -ck
00:00:28MYuksel keltos will pick it
00:00:28oo0OoO0oo get me ud
00:00:28MYuksel pick me ud
00:00:28MYuksel then
00:00:29Netukka unp
00:00:34MYuksel Ff
00:00:39Zajeb wiushes?
00:00:43Laier gimme rylai
00:00:45WANKmaster get tide
00:00:46Netukka get me rastafari
00:00:47Netukka or
00:00:47WANKmaster or slarda
00:00:48Netukka or
00:00:48Netukka or
00:00:50KeLToS i can cm if im not supporter
00:00:53Netukka boring heroes
00:00:56Zajeb who tide?
00:00:59Netukka blah
00:01:01Janske no thx
00:01:02MYuksel spectre u mid or plz let me
00:01:03Laier probably you :D
00:01:03WANKmaster get
00:01:04WANKmaster cm
00:01:04Janske I take thd
00:01:05WANKmaster slarda
00:01:05WANKmaster now
00:01:06Netukka get me rasta
00:01:07WANKmaster shit ..
00:01:07MYuksel i can imba dazzle middle
00:01:08oo0OoO0oo slard and riki gogog
00:01:11Zajeb su team rly
00:01:13KeLToS IM NOT SUPPORT
00:01:15sebralane rasta?
00:01:17MYuksel tell fast
00:01:18Zajeb get doc
00:01:18WANKmaster wd
00:01:19Netukka giev me cm
00:01:19Netukka then
00:01:20sebralane ARE U FAKIN SURE?
00:01:20MYuksel let me dazzle middle
00:01:21WANKmaster yakiro
00:01:24Zajeb wd
00:01:25KeLToS i can rhasta also
00:01:27KeLToS -clear
00:01:29MYuksel who play wd ?
00:01:31Netukka take that rasta
00:01:31Janske I go thd
00:01:32Zajeb me
00:01:36Zajeb -swap 3
00:01:40MYuksel lol no tide me
00:01:41oo0OoO0oo who play ud ?
00:01:42Laier spec bot? i pull ok?
00:01:43sebralane -swap 1
00:01:43TakinBackMyLove we need a carrty
00:01:44TakinBackMyLove mroe
00:01:45Netukka i can
00:01:47MYuksel pick me dazzle
00:01:49WANKmaster no
00:01:50Netukka i dont care what i play
00:01:51MYuksel janske
00:01:51Janske no
00:01:52KeLToS i can ud or rhasta
00:01:52sebralane -swap 1
00:01:53MYuksel pick me dazzle4
00:01:54KeLToS -clear
00:01:54Netukka who wants any
00:01:54Janske thd
00:01:57WANKmaster get dazzle
00:01:57sebralane -swap 1
00:01:58Netukka i can cm ud raasta
00:01:58Zajeb orange go daz and swap
00:01:58WANKmaster mid
00:01:59MYuksel pick me dazzle
00:02:00sebralane -swap 1
00:02:00Netukka -swap 5
00:02:00Janske no
00:02:00KeLToS i can all
00:02:02WANKmaster or
00:02:02MYuksel janske plz
00:02:03sebralane -clear
00:02:03KeLToS decide
00:02:03Netukka me 2
00:02:04MYuksel i promis
00:02:05WANKmaster shit
00:02:05Zajeb go dazle
00:02:06MYuksel u we win
00:02:09Janske shit
00:02:09Netukka sebra
00:02:09MYuksel get dazzle
00:02:10Netukka u plya
00:02:10MYuksel plz
00:02:10Netukka ud
00:02:10KeLToS -clear
00:02:11Janske it's shit
00:02:11Netukka now
00:02:16MYuksel u get wd
00:02:17MYuksel -swap 5
00:02:19Netukka i go
00:02:20Netukka cm
00:02:20Janske fuckin shit
00:02:21Netukka then
00:02:22KeLToS -swap 1
00:02:23Janske -swap 3
00:02:24MYuksel plz let me dazzle
00:02:25Netukka -swap 3
00:02:25KeLToS -clear
00:02:26Zajeb u get tide orange
00:02:33Zajeb -swap 5
00:02:36TakinBackMyLove who mid
00:02:36TakinBackMyLove ?
00:02:37Laier spec mid?
00:02:37Laier or who
00:02:38Janske fuck no
00:02:40Netukka rasta mid
00:02:41sebralane me?
00:02:43Janske I don't play tide
00:02:46Netukka rasta
00:02:47Netukka goes mid
00:02:47Zajeb fuck u really
00:02:47WANKmaster wd
00:02:48WANKmaster can
00:02:49WANKmaster u
00:02:50WANKmaster support
00:02:50WANKmaster me
00:02:50Netukka or hm
00:02:51WANKmaster bot ?
00:02:52Netukka slard rasta
00:02:54Netukka is good
00:02:55Laier why 2x melee top+
00:02:58Laier no fucking point in that
00:02:58KeLToS go mid np
00:02:58Netukka if ud
00:02:59Janske Y
00:03:00Netukka can go mid
00:03:01Janske I support bot
00:03:05Laier fucing ff
00:03:06Netukka i could go aswell
00:03:07Laier retard cap
00:03:10KeLToS u go
00:03:11WANKmaster fucking
00:03:12WANKmaster cant
00:03:12WANKmaster solo
00:03:13KeLToS rly
00:03:13WANKmaster here
00:03:13WANKmaster u
00:03:15WANKmaster know?
00:03:18KeLToS swap
00:03:20sebralane i tell when im losing mid
00:03:20Netukka nah
00:03:21Janske I pull?
00:03:22Laier well top lane lost
00:03:23Netukka k
00:03:24MYuksel ss
00:03:25Laier and freefarm
00:03:28Netukka i come then
00:03:28MYuksel re
00:03:32WANKmaster no
00:03:33WANKmaster u on lane
00:03:35Janske spec will I pyll?
00:03:37Janske k
00:03:39KeLToS ss
00:03:41sebralane dazzle mid
00:03:44KeLToS re
00:05:49Laier try to decide who you hit?
00:06:08WANKmaster lol
00:06:08WANKmaster let
00:06:09WANKmaster me
00:06:10WANKmaster mid
00:06:12WANKmaster sebra
00:06:13WANKmaster there
00:06:13WANKmaster wtf
00:06:21Netukka ss
00:06:23Laier rhasta inc mid
00:06:26Netukka spec inc mid
00:06:28Janske ss 1
00:06:29Netukka i think
00:06:30Janske rylai
00:06:33Netukka y
00:06:47sebralane spec mid
00:07:23WANKmaster so
00:07:25WANKmaster no grave???
00:07:37WANKmaster oh
00:07:37MYuksel no mana
00:07:39WANKmaster u grave
00:07:40WANKmaster ursel
00:07:43sebralane win?
00:07:46MYuksel i had mana after some secounds
00:07:46Netukka half
00:07:47MYuksel sry
00:07:50Netukka spec died
00:07:51Netukka so win
00:07:52sebralane got spec
00:08:18MYuksel u mid ?
00:08:22WANKmaster yes
00:08:33Zajeb miss?
00:08:33Laier ty for misses
00:08:34Laier fuckers
00:08:42Janske I said miss rylai
00:08:44Janske long time ago
00:08:49Laier and rhasta?
00:08:53Janske NO IDEA
00:09:11Laier g
00:09:16KeLToS fa9læ
00:09:23oo0OoO0oo 29/18
00:09:33Laier :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD sure
00:09:45Laier wank no ulti?
00:09:48Laier 2x 10hp
00:09:52WANKmaster just
00:09:53WANKmaster got
00:09:53WANKmaster it
00:09:59Netukka dd wd
00:10:17MYuksel :D
00:10:56TakinBackMyLove haha
00:10:57WANKmaster oom
00:10:59WANKmaster once again
00:11:07MYuksel ss
00:11:16Janske go mid
00:11:24Janske omw
00:11:56Netukka rasta
00:11:58Netukka start push
00:11:59MYuksel hey
00:12:22Janske omw
00:13:12KeLToS im not going bot
00:13:43Laier ujd inc bot
00:14:26WANKmaster gj
00:14:27WANKmaster dazzle
00:14:33Janske y
00:14:41MYuksel sry was like 0.00001 sec from healing u
00:14:42oo0OoO0oo 48/23
00:14:45WANKmaster np
00:14:46WANKmaster gj
00:14:50MYuksel thx u2
00:14:51Netukka 0-3 :/
00:15:44MYuksel kill ?
00:15:48Janske y
00:15:50Zajeb 2
00:15:52MYuksel spec
00:15:55Netukka b
00:15:56Netukka b
00:15:56Netukka b
00:15:56Netukka b
00:15:59TakinBackMyLove i knoqw
00:16:02Janske ok no
00:16:43Zajeb haha
00:17:04Netukka its weird
00:17:06Netukka they got always
00:17:07MYuksel lol sry doz it do dmg ?
00:17:09Netukka 3-5
00:17:24Laier mid
00:18:12sebralane overdisable
00:18:19KeLToS where the hell is ppl
00:18:24Netukka didnt know what level his shacle is
00:18:28KeLToS max
00:18:47WANKmaster b
00:18:50Netukka tomb too far
00:19:04Janske kill mid imo
00:19:07MYuksel w8
00:19:07Laier oom
00:19:10WANKmaster im oom
00:19:11WANKmaster totally
00:19:33KeLToS tomb
00:19:33MYuksel omw
00:19:33KeLToS go
00:19:36KeLToS dude
00:20:07MYuksel i tryed
00:20:07MYuksel sry
00:20:11Janske np
00:20:21Zajeb need manabotts some1
00:20:46Laier top tower
00:20:52Laier come river
00:21:46Laier come top
00:21:56MYuksel lets spec farm
00:21:57Netukka any
00:21:58Netukka interests
00:21:59Netukka of
00:22:00Netukka def
00:22:03Netukka seems not
00:22:06KeLToS not rly
00:22:06Netukka u can ff
00:22:07Netukka already
00:22:11KeLToS 25 min
00:22:17Netukka they won only cause they play as a team
00:22:25Netukka b
00:22:35Laier go for another?
00:22:40Netukka we have fought not even 1 time
00:22:42Netukka with full team
00:22:43Janske ward
00:23:13Netukka whatever
00:23:22Netukka do whatever u fuckcunts want
00:23:27Netukka im starting farm now
00:23:28Netukka aswell
00:23:36Laier wtf is spec doing
00:23:45Laier fucking kill that slarda and dont fuck around :D
00:23:46KeLToS b
00:23:50sebralane no damage
00:24:27Netukka vittu et taas vituttaa
00:24:43MYuksel tp
00:25:02MYuksel gj
00:25:03MYuksel :d
00:25:05TakinBackMyLove FUCKING
00:25:05Netukka dont know what i should say
00:25:07Zajeb nice
00:25:18TakinBackMyLove u woulndt eather
00:25:24TakinBackMyLove if i was cm with 2-8
00:25:28Netukka yes
00:25:29Netukka i died
00:25:30Netukka 5times
00:25:31Netukka in a row
00:25:33Netukka cause u farm
00:25:34Netukka only
00:25:37Netukka trying to gang
00:25:52Netukka sebra
00:25:53Netukka did nothing
00:25:55Netukka in this game
00:26:00sebralane :IO
00:26:04WANKmaster heal
00:26:05WANKmaster me
00:26:25Laier too bad we got no mana obots
00:26:30WANKmaster wd
00:26:31Netukka again they are with 5
00:26:33WANKmaster make
00:26:34Janske mm?
00:26:34WANKmaster manaboots
00:26:34Netukka we r 3
00:26:36Netukka no point
00:26:36Netukka going
00:26:39Janske ok
00:26:45oo0OoO0oo cd on my tp
00:27:24KeLToS mid
00:27:27KeLToS let them
00:27:31Laier lal
00:27:31Laier mid
00:27:33WANKmaster let
00:27:33WANKmaster me
00:27:34WANKmaster farm
00:27:36Janske y
00:27:36MYuksel wd come
00:29:14MYuksel b
00:29:25WANKmaster ill take
00:29:25WANKmaster bot
00:29:27WANKmaster for radi
00:29:30Netukka and btw, decay before soulrip
00:29:31Netukka max
00:29:43Laier fuck
00:29:50Laier someone smoking weed
00:29:59Janske ??
00:30:30Laier go bot?
00:30:38Zajeb low tower bot
00:30:42Janske bkb or manaboots?
00:30:45Janske decide now
00:30:50MYuksel mana
00:30:50Laier boots
00:30:51Zajeb go aghanims doc
00:30:52Janske I buy immediately
00:30:55KeLToS go
00:31:03Zajeb agghanim best for doc
00:31:09Janske y
00:31:54KeLToS I surrender! [1/5 of Scourge]
00:31:57sebralane I surrender! [2/5 of Scourge]
00:32:12Laier kongkat solo lost
00:32:13Laier gg
00:32:23MYuksel :=
00:32:47Laier b
00:33:05MYuksel kill
00:33:22MYuksel hold on
00:33:43MYuksel come to me
00:33:46Laier fuck would have killed all with some mana :D
00:35:01Laier get that bot tower? :D
00:35:17sebralane we need pipe?
00:35:21Zajeb go 5 mid?
00:35:22Netukka make 1
00:35:22MYuksel we should end
00:35:25MYuksel all mid
00:35:28Laier bot and mid after?
00:35:33Laier freet ower @ bot anyway
00:35:33MYuksel top
00:35:43Laier just come bot
00:35:44KeLToS slardar
00:35:46MYuksel tidew
00:35:46Laier spec can ulti
00:35:46MYuksel come
00:37:40MYuksel gj
00:37:42oo0OoO0oo I surrender! [3/5 of Scourge]
00:37:52Netukka I surrender! [4/5 of Scourge]
00:37:58oo0OoO0oo lets not ff
00:38:00oo0OoO0oo try win
00:38:42MYuksel eazy in there
00:38:55sebralane gg cm
00:39:06Netukka this game was over when u lost mid
00:39:07TakinBackMyLove I surrender! [5/5 of Scourge]
00:39:09Netukka and didnt speak
00:39:09Laier gg
00:39:10Netukka anything
Show the full chat log