Game #2915503

Get replay
1 downloads

-20 X
-1 TS

WANKmaster
92% | 1529 X | 1552 TS

-49 X
-1 TS

h0whigh
87% | 1554 X | 1405 TS

-66 X
-5 TS

1m4n5h0w
78% | 1453 X | 1371 TS

-38 X
-1 TS

Bra~
78% | 1402 X | 1408 TS

-28 X
-1 TS

zonskass
55% | 1192 X | 1349 TS

+33 X
+9 TS

FirstBlood
97% | 1715 X | 1607 TS

+58 X
+0 TS

zebbelito
85% | 1466 X | 1495 TS

+28 X
+2 TS

Smokeer
67% | 1306 X | 1373 TS

+35 X
+1 TS

Isdronningen
67% | 1281 X | 1383 TS

+55 X
+8 TS

Xeros
57% | 1255 X | 1314 TS

Chat log

00:00:21Bra~ ban huskar imo
00:00:24Bra~ bänni ära
00:00:24Bra~ ei viitsi selle vastu nängida
00:00:24FirstBlood -doom
00:00:24WANKmaster huskar
00:00:25Smokeer i will chen
00:00:29Smokeer maybe push
00:00:37Bra~ võid rexi võtta
00:00:39Bra~ mulle
00:00:42FirstBlood me solo top
00:00:44FirstBlood ok?
00:00:46Bra~ i can rex
00:00:47zebbelito ok
00:00:48FirstBlood chen you go wood
00:00:51Smokeer ofc
00:01:13Bra~ get sth to kill their creeps
00:01:17Bra~ and we are fine
00:01:39FirstBlood -ms
00:01:43h0whigh lool
00:01:44h0whigh afk
00:01:461m4n5h0w lane wishes?
00:01:50Smokeer ill pull
00:01:52Bra~ i wish bot
00:01:55Bra~ can pull
00:01:57h0whigh i go boot
00:01:58FirstBlood k
00:02:021m4n5h0w blue
00:02:031m4n5h0w lanes?
00:02:07WANKmaster dunno
00:02:08Bra~ akasha top
00:02:08WANKmaster make some
00:02:09WANKmaster :D
00:02:211m4n5h0w they will tri lane top
00:02:23WANKmaster qop ogre is fine
00:02:25Bra~ i pull
00:02:28FirstBlood -ms
00:02:30WANKmaster imo spider solo top
00:02:33WANKmaster chen woods
00:02:36WANKmaster potm mid
00:02:381m4n5h0w wank master only carries ^^
00:02:44WANKmaster no i dont
00:02:47zonskass /w DotaKeys: on
00:02:49zonskass /w DotaKeys: You control Ogre Magi [f,g,b,c]
00:02:501m4n5h0w i looked your acc
00:02:52WANKmaster put im loseing too much
00:02:54zonskass mb trilane do?
00:02:56WANKmaster when i play support
00:02:58WANKmaster so
00:03:101m4n5h0w skilled blink first
00:03:10Smokeer qop going top
00:03:14FirstBlood k
00:03:16zonskass fire
00:03:18zonskass have
00:03:19zonskass slow
00:03:44Isdronningen let me last hit
00:03:58Isdronningen and dont auto hit
00:04:011m4n5h0w get sentries asap
00:04:42Isdronningen LET ME LAST HIT
00:04:42h0whigh kill after pull ?
00:04:45Isdronningen AND DONT AUTO HIT
00:05:181m4n5h0w OMG
00:05:201m4n5h0w NO COURIER
00:05:21Smokeer care
00:05:251m4n5h0w AH
00:05:251m4n5h0w SRY
00:05:50zonskass share
00:05:56zebbelito troll
00:05:57zebbelito inc
00:06:14zebbelito re
00:06:161m4n5h0w fail top imo
00:06:29Bra~ coming top
00:06:39Isdronningen LION ARE YOU STUPID?
00:06:46Isdronningen u ruin farm
00:06:55zebbelito ss mid
00:07:08Bra~ xd
00:07:12Xeros lvl 4 go
00:07:16Xeros kill him
00:07:17zebbelito re use
00:07:31zebbelito troll incomeing
00:07:36Bra~ sentry?
00:07:37zebbelito b
00:07:45zebbelito b
00:07:45Xeros go ++
00:07:51zebbelito KI TELL U
00:07:54zebbelito U DONT LISTEN
00:08:04Isdronningen he is so stupid
00:08:06Bra~ kill
00:08:16Xeros sry
00:08:20zebbelito no
00:08:25zebbelito i told 3 times
00:08:27zebbelito still die
00:09:06zebbelito rune
00:09:28WANKmaster def
00:09:28h0whigh bot inc
00:09:28WANKmaster bot
00:09:37Smokeer ss
00:09:38Smokeer top
00:09:41Xeros troll dd
00:09:43Xeros care mirana
00:09:48WANKmaster sentry
00:09:52zebbelito troll dd
00:10:21h0whigh ;/
00:10:29zonskass -ma
00:10:32h0whigh tp bot
00:10:43zonskass gondar doesnt died
00:10:44zonskass omg
00:11:01h0whigh okey
00:11:05h0whigh dont come bot =)
00:11:05zebbelito :D
00:11:05Smokeer go mid tower
00:11:05zebbelito lvl 4 ego plugg
00:11:05zebbelito he died while afk
00:11:05Isdronningen rmk i think
00:11:05Smokeer report
00:11:05Smokeer just
00:11:05Smokeer if leave
00:11:05Isdronningen report dosent
00:11:05Isdronningen help on that
00:11:05Smokeer can
00:11:05Smokeer some1 banned
00:11:05Smokeer 0-11
00:11:05Isdronningen cant get
00:11:05Isdronningen banned for
00:11:05Smokeer and egoquit
00:11:05Isdronningen plug :&
00:11:05Smokeer got banned
00:11:05Smokeer 2 mouths
00:11:05Smokeer its not plug ^^
00:11:09Isdronningen nice
00:11:11zonskass lol
00:11:23Smokeer not?
00:11:23Smokeer xD
00:12:21Bra~ gg
00:12:23Bra~ :DDD
00:12:29h0whigh wtf
00:12:31Bra~ he came back
00:12:32Bra~ xD
00:12:33FirstBlood go push
00:12:34FirstBlood now
00:12:37Bra~ -afk
00:12:46Bra~ -kickafk 3
00:12:57Bra~ -kickafk 3
00:13:36zebbelito oom
00:13:41h0whigh -kickafk
00:13:44Smokeer b
00:13:46Isdronningen b
00:13:53Bra~ -kickafk 3
00:14:22Bra~ -afk
00:14:26Bra~ wtf
00:14:31Bra~ akasha just moved
00:14:32Bra~ gg
00:14:34Bra~ -afk
00:15:01h0whigh -afk
00:15:06Bra~ -afk
00:15:08h0whigh all banreq him
00:15:09h0whigh okey ?
00:15:11Bra~ y
00:15:12zonskass how
00:15:16Bra~ -afk
00:15:38Bra~ -afk
00:15:45zonskass -afk
00:15:54Bra~ can this be cancelled?
00:15:59zebbelito why?
00:16:00Bra~ akasha afk since 8th min
00:16:06Bra~ just moving every 2 min
00:16:11Bra~ to cancel afk timer
00:16:19zonskass y
00:16:20zebbelito ban after
00:16:31Bra~ ill talk to strom
00:16:42h0whigh -afk
00:16:46h0whigh -afk
00:16:51h0whigh han skojjar inte med någon
00:16:57zebbelito ?
00:16:59h0whigh hur fan kan han va afk och bara röra sig ibland
00:17:03zebbelito :D
00:17:07h0whigh vilken jävla horunge
00:17:27zebbelito b
00:17:30Xeros go ogre
00:17:32Xeros gondra
00:18:00Bra~ -afk
00:18:06zonskass no point to play
00:18:10Bra~ indeed
00:18:22zonskass go all afk
00:18:41WANKmaster its allways nice to play 4 vs 5
00:19:24Smokeer where chick
00:19:30h0whigh w8
00:19:32h0whigh b?
00:19:33h0whigh -afk
00:20:18Bra~ -afk
00:20:21WANKmaster -afk
00:20:21FirstBlood go first rosh
00:20:27Bra~ mõnus taun
00:20:28Bra~ -.-
00:20:33zonskass turtle :d
00:20:36zebbelito =D
00:20:36WANKmaster and now he drop
00:20:36WANKmaster nice !
00:20:36Smokeer 400g to agha
00:20:36zebbelito the waste
00:20:36h0whigh akgjakögja
00:20:36zonskass yahoo!
00:20:44Bra~ -afk
00:21:04Smokeer go rosh?
00:21:06FirstBlood y
00:22:07h0whigh hmm
00:22:08h0whigh wtf
00:22:14Bra~ -afk
00:22:30Smokeer got agha
00:22:36FirstBlood chen now cd on u?
00:22:41Smokeer 30
00:22:42Smokeer sec
00:22:43Smokeer every
00:23:32Bra~ -
00:23:37Bra~ bad bad idea
00:23:48Bra~ now we lose rax
00:23:49Bra~ :/
00:23:57Isdronningen nice :D
00:24:07FirstBlood it was me gondar not lion :D
00:24:09h0whigh -afk
00:24:24Isdronningen ofc :D lion cant do things like that :D
00:25:00Bra~ -afk
00:25:07WANKmaster -afk
00:25:14Isdronningen haha lion
00:26:35Bra~ -afk
00:26:40Bra~ -kickafk 3
00:26:44Bra~ -afk
00:27:16Bra~ -afk
00:27:43Isdronningen im b
00:28:12Isdronningen think we gonna win
00:28:44Bra~ -afk
00:29:23Bra~ -afk
00:30:10Bra~ -afk
00:30:16Bra~ see
00:30:19Bra~ akasha plays
00:30:22Bra~ :/
Show the full chat log